Lĩnh vực nông nghiệp

Mặc định:

Thiết bị tự ghi nhiệt độ TR-55i-P
TR-55i-Pt là thiết bị tự ghị nhiệt độ của TandD chuyên dùng ghi nhận và theo...
0
 THIẾT BỊ TỰ GHI NHIỆT ẨM TR-72WB
TR-72wb là thiết bị tự ghi nhiệt độ độ ẩm không khí bằng dầu dò THA-3001....
0